top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (en klachtenregeling) Stichting Verhuur Academy

Inschrijving, voorwaarden

Door aanmelding voor een training of opleiding bent u ingeschreven als cursist voor de desbetreffende cursus. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing. Door inschrijving voor een opleiding of training geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van de Verhuur Academy en hiermede akkoord te gaan.

U meldt zich aan via het inschrijfformulier op onze website. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Inschrijving voor een cursus is mogelijk op de in de studiegids genoemde data voor zover het aantal cursusplaatsen dit toelaat. In het geval geen plaats beschikbaar is, zoeken wij naar een datum waarop u de cursus alsnog kunt volgen. Een cursus kan bij onvoldoende deelnemers geannuleerd worden of naar een andere datum verplaatst worden. Ook kunnen zich situaties voordoen waardoor wij uit overmacht gedwongen zijn een cursus te annuleren. Wij zoeken dan naar een alternatief door bijvoorbeeld een andere datum aan te bieden voor het volgen van de cursus. Bij extreme overmacht, zoals vanwege richtlijnen vanuit de Overheid, behouden wij het recht voor om een klassikale opleiding om te zetten naar een E-Learning. Als wij een cursus annuleren dan zijn er voor u uiteraard geen kosten aan verbonden.

Aanvang van een E-Learning opleiding is direct na betaling van het cursusgeld en wordt geactiveerd door de cursist zodra deze de betreffende cursus of opleiding daadwerkelijk start in de beveiligde digitale lesomgeving die persoonlijk voor de cursist is aangemaakt. Het aantal maanden dat een cursist toegang heeft tot de E-Learning cursus, is standaard zes maanden, tenzij een afwijkende duur is opgenomen bij de verschillende cursussen. Na afloop van deze periode wordt de toegang tot de cursus automatisch en zonder vooraankondiging beëindigd.

Wijzigen en annuleren van inschrijving

Klassikale opleidingen: De standaard wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen. Het wijzigen of annuleren van een inschrijving is mogelijk. De wijziging dient schriftelijk te gebeuren. Daarvoor worden tot zes weken voor aanvang van de cursus, waarvoor oorspronkelijk was ingeschreven, geen kosten in rekening gebracht. Voor het wijzigen of annuleren van een inschrijving binnen een periode van zes weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Annuleert u binnen vier weken voor de aanvang van de cursus, dan wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. In plaats van het wijzigen van een inschrijving is het ook mogelijk om een collega als plaatsvervanger te laten deelnemen. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Uw plaats als cursist voor een klassikale opleiding is pas gereserveerd als de betaling van het cursusgeld door ons ontvangen is.

E-Learning: Annulering van een E-Learning opleiding, nadat de cursus geactiveerd is, is niet mogelijk. Cursist ziet na betaling van de factuur en na activering van de E-Learning af van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.

Cursusmateriaal

Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de cursus anders dan voor de persoonlijke studie van de ingeschreven cursist is niet toegestaan, evenmin als het afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden. Indien de Verhuur Academy misbruik vermoedt, dan kan de toegang tot het cursusmateriaal worden geblokkeerd zonder opgaaf van reden. In het geval van misbruik heeft u geen recht op restitutie van cursusgelden.

De Verhuur Academy doet er alles aan om fouten in het cursusmateriaal te voorkomen. Mocht u desondanks klachten hebben, meld deze dan aan de Verhuur Academy via info@verhuuracademy.nl. De Verhuur Academy heeft met uiterste zorg haar website en al haar cursusmateriaal samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Verhuur Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door de Verhuur Academy verstrekte informatie.

De Verhuur Academy stelt voor alle cursussen cursusmateriaal beschikbaar. Reproductie van cursusmateriaal mag alleen geschieden met onze schriftelijke toestemming. Van het door de Verhuur Academy ontwikkelde lesmateriaal (inclusief E-Learning presentaties) blijven alle rechten aan de Verhuur Academy voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuur Academy mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Het is niet toegestaan om E-Learning presentaties, toetsen of overige materialen te gebruiken voor groepen of andere individuen dan de ingeschreven cursist. De Verhuur Academy behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen indien een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt. Ook het opnemen van studiemateriaal in andere cursussen is niet toegestaan.

Deelname, locatie, cursuscertificaat en examens

Vanzelfsprekend is het voor u als deelnemer belangrijk om deel te nemen aan het volledige programma van een cursus. Volgt u de cursus volledig, dan ontvangt u een cursuscertificaat. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen zijn voor het verkrijgen van een cursuscertificaat, zoals examens en toetsen.

De Verhuur Academy behoudt zich het recht voor om cursisten in te plannen op een andere trainingslocatie dan de 1e of 2e voorkeur van de deelnemer. Indien dit leidt tot onoverkomelijke bezwaren voor de cursist kan de cursist na ontvangst van bevestiging een schriftelijk verzoek indienen tot inplannen in een volgende cursusperiode. De Verhuur Academy behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van de Verhuur Academy, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een opleiding of training deze te laten vervallen.
Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt de Verhuur Academy zich het recht voor om programma's tussentijds te wijzigen.

Cursusprijzen en betaling

Alle cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW. De cursusprijzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en gelden voor het gehele kalenderjaar. Na inschrijving ontvangt u bij de bevestiging van inschrijving de factuur per e-mail. De betalingstermijn is steeds 8 dagen na dagtekening van de factuur.

In-company trainingen

Bij opleidingen en trainingen die in-company gegeven worden, gelden specifieke afspraken. Deze worden in de offerte en opdrachtbevestiging opgenomen.

Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. De directie van de Verhuur Academy zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. Mochten directie en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Klachten worden geregistreerd bij de Verhuur Academy en gedurende een periode van 2 jaar bewaard. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Nederlands recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page