top of page

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Verhuuracademy eigenaar is.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica en andere objecten), programmatuur,alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan Verhuuracademy en worden beschermd door wetgeving.


Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regels, privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijke dient vooraf schriftelijke toestemming van Verhuuracademy te worden verkregen.


Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de website(s).


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verhuuracademy geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegeven informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.


Verhuuracademy sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

1. De op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

2. De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Verhuuracademy geplaatste gegevens;

3. (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).


Wijzigingen en aanvullingen kunnen ten allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kosten worden aangebracht. Indien u meent dat op deze website(s) niet-geautoriseerd gebruik is gemaakt van (beschermde) gegevens van derden, verzoeken wij dit direct schriftelijk te melden aan Verhuuracademy. Na onderzoek dan wel overleg, zullen deze gegevens worden gecorrigeerd dan wel worden verwijderd.


Koppelingen naar websites die niet van Verhuuracademy zijn

De Verhuuracademy websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Verhuuracademy heeft geen zeggenschap over die sites. Verhuuracademy is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid of rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.


Misbruik

Verhuuracademy zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Verhuuracademy behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina's en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken.


Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Verhuuracademy – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

bottom of page